Visselblåsning

Visselblåsning

Som arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste du ha en visselblåsarlösning på plats senast den 17/12 2023 enligt ”visselblåsarlagen”, (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Vad är visselblåsning?

När någon larmar om missförhållanden i en verksamhet kallas det för visselblåsning. Ofta handlar det om saker som är oetiska, olagliga eller olämpliga. Lagen innebär att varje individ ska ha ett starkt skydd mot repressalier i rollen som visselblåsare. Visselblåsare ska inte kunna anklagas för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt när allvarliga missförhållanden lyfts. Du ska heller inte behöva oroa dig över din anställning eller lön för att du anmäler missförhållanden.

Rent praktiskt kommer företag uppleva att de behöver ta ett nytt grepp om rutinerna kring visselblåsningen. System för hur anställda ska rapportera, vem som hanterar det och rutiner för hur det ska dokumenteras behöver inrättas.

Omfattas ditt bolag av lagen? Vi kan ta fram en Visselblåsar-lösning för ditt bolag.

Vem kan rapportera?

Enligt den nya lagen är det inte bara anställda som ska kunna använda visselblåsarsystemet, utan även tidigare anställda, arbetssökande, konsulter, volontärer, praktikanter, styrelse, revisorer och aktieägare.

Vad kan rapporteras inom ramen för visselblåsning?

Missförhållanden och oegentligheter som rör arbetsplatsen och som anses vara av allmänt intresse, exempelvis:

  • Alla former av lagbrott mot EU-lagstiftning
  • Penningtvätt
  • Terrorism
  • Korruption
  • Bedrägerier
  • Offentlig upphandling som inte går rätt till
  • Miljöfarligt avfall som inte hanteras på rätt sätt
  • Produkt- och livsmedelssäkerhet

Här kan du se hur ett formulär för visselblåsning kan se ut.

Vad ska inte rapporteras?

Den enskildes arbetssituation misstas ofta som en giltig grund för visselblåsning. Inom HR arbetar vi aktivt med personalfrågor och det är ofta vi som får ta hand om problem som uppstår. Men det innebär inte att alla situationer av vantrivsel omfattas av visselblåsarlagen. Den typen av problem täcks av vår svenska arbetsmiljö- och arbetsrättslagstiftning.

Det finns dock undantag. Om den enskildes situation är så pass allvarlig att det skulle kunna finnas ett allmänintresse av att det kommer fram, är det värt att rapportera. Det kan då handla om allvarliga problem såsom arbetsförhållanden som kan liknas vid slavarbete eller andra brottsliga situationer.

Behövs systemstöd för visselblåsning?

Det står inte i lagen att företag måste inrätta ett systemstöd för visselblåsning, men med tanke på alla krav på återkoppling, dokumentation, lagring och säkerhet som finns kan det dock vara svårt att se den ekonomiska och praktiska vinningen i att lösa det manuellt.

Vem ska hantera visselblåsning?

Verksamheten ska utse personer som hanterar visselblåsarärenden. Många väljer att lägga ansvaret på HR-avdelningen eller på en kvalitetsfunktion i företaget, men det finns fördelar med att lägga hanteringen av visselblåsning externt då personerna ska vara oberoende och självständiga gentemot arbetsgivaren. De måste vidare ha kompetensen att kunna bedöma de ärenden som kommer in.

Vad krävs rörande behörighet, dokumentation och lagring?

GDPR gäller, och alla visselblåsarärenden ska dokumenteras skriftligt. Rutinerna för hur visselblåsning ska gå till på företaget ska finnas nedskrivna tydligt för alla som berörs. En bra tumregel är att bara de som hanterar visselblåsarärenden ska ha tillgång till informationen. Rapporterna som dokumenterar ärendena ska sparas, så länge det är nödvändigt, max 24 månader.

Visselblåsare

Behöver du hjälp med att sätta upp en Visselblåsar-lösning för ert bolag? Vi på sajna erbjuder färdiga lösningar för Visselblåsning för bolag i alla storlekar.