Norrbil

Lyckad medarbetarenkät genomförd på Norrbil

Sajna fick i uppdrag av Norrbil att ta fram underlag för utförande av en medarbetarenkät. Individuella intervjuer hölls därefter med respektive medarbetare tillsammans med en av Sajnas HR-konsulter och utfallet presenterades anonymiserat i en rapport för VD initialt och för medarbetarna därefter i grupper indelade på avdelningsnivå.

”Sajna har genom medarbetarintervjuerna fått fram ett betydelsefullt underlag som kommer gagna hela verksamheten, såväl på individnivå som på ledningsnivå. Med enkäten som underlag har vi fått fokus på vad vi behöver ta tag i omgående samt planera in och budgetera för framåt” Sven Losell, VD Norrbil